آمار نظرسنجی

87%

کیفیت غذا

79%

تحویل به موقع

98%

برخورد پرسنل

سالاد پیشنهادی

سالاد فصل با میکس لیمو و گردو

salad

همبرگر پیشنهادی

همبرگر دوبل با پنير اضافه

hamber ba panir

غذاهای پیشنهادی

  1. همبرگر
  2. دونر